POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

26.04.2017 19:04
1 Na koho se povinné předškolní vzdělávání vztahuje?

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.

"Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak." (§ 34 zákona 561/2004 Sb.)

Vztahuje se nejen na státní občany ČR, ale i na cizince - důležité je, že se zdržují na území ČR déle než 90 dní.

"Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11)." (§34a zákona 561/2004 Sb.)  

2 Na koho se povinné předškolní vzdělávání nevztahuje?

Na děti mladší pěti let a na děti s hlubokým mentálním postižením.

"Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením." (§ 34a zákona 561/2004 Sb.)

Vztahuje se povinné předškolní vzdělávání na děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky?

Ano. Tím, že dítě absolvovalo jeden školní rok povinného předškolního vzdělávání není toto ukončeno! Povinné předškolní vzdělávání trvá až do začátku povinné školní docházky. Děti s povoleným odkladem povinné školní docházky mohou tuto povinnost plnit také v přípravné třídě ZŠ.

"Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce, MŠMT)

3 Jaký je rozsah povinného předškolního vzdělávání?

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na nepřetržité 4 hodiny v pracovní dny kromě školních prázdnin. MŠ prázdniny nemá, školní rok je od 1. 9. do 31. 8., takže povinné předškolní vzdělávání se v tomto řídí podle ZŠ. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanoví ředitel MŠ v rozmezí mezi 7 a 9 hodinou.

"Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání."

"Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu." (§1c vyhlášky 14/2005 Sb.)

"Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno." (§ 34a zákona 561/2004 Sb.)

Podmínky pro uvolňování dítěte, omlouvání neúčasti a dokládání důvodů stanoví školní řád dané MŠ.

"Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy." (§ 34a zákona 561/2004 Sb.)

ilustrační dívka jde podél plotu

4 Kdy, kde a jak máme své dítě do MŠ zapsat?

Zápisy na školní rok 2017/2018 proběhnou v první polovině května, termín a místo stanoví vždy ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem MŠ. Forma opět závisí na dané škole, nicméně povinností je splnit formální náležitosti, nikoliv účastnit se s dítětem nabízených aktivit spojených se zápisem.

"Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým." (§34 zákona 561/2004 Sb.)

Mé dítě navštěvuje MŠ. V letošním roce mu bude 5 let. Musím jít znovu k zápisu do MŠ k povinnému předškolnímu vzdělávání?

Ne. Dítě je již ve škole zapsáno, podávali jste žádost o přijetí a obdrželi rozhodnutí o přijetí do školy. V následujícím školním roce se pouze mění "režim" docházky do školy, případně si můžete vyřídit pro své dítě plnění povinného předškolního vzdělávání jinou formou.

"Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let, do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy, MŠMT)

5 Musím svoje dítě zapsat do spádové MŠ?

Ne, nemusíte. Dítě může být zapsáno i do jiné MŠ nebo může plnit povinnou předškolní docházku jiným způsobem. Lesní mateřská škola nemůže být školou spádovou, pokud je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení, tak je možné plnit v lestní mateřské škole povinné předškolní vzdělávání.

"Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy." (§ 34a zákona 561/2004 Sb.)

Mé dítě není očkováno dle stanoveného očkovacího kalendáře, bude přijato do MŠ?

U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání škola nevyžaduje očkování dle zákona  258/2000 Sb. U dětí mladších je doklad o očkování vyžadován.

"Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy, MŠMT)

Může mé dítě plnit povinné předškolní vzdělávání např. jen 1x - 2 x v týdnu a zbývající dny být v zařízení, které není MŠ dle zákona nebo s námi doma? Můžeme dítě v rámci povinného předškolního vzdělávání omlouvat z MŠ dle našeho uvážení a přání?

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je jednoznačně dán zákonem. Je zde jasná paralela s povinnou školní docházkou. Legislativní úprava má za cíl poskytovat povinně státem garantovanou úroveň předškolního vzdělávání všem dětem od pěti let věku. Nejedná se tedy o nárok na předškolní vzdělávání, ale povinnost se ho účastnit.

Podmínky a pravidla absencí v povinném předškolním vzdělávání určí školní řád dané MŠ:

 1. u předem známé absence
  • z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte)
  • z hlediska časového (rozsah a četnost přípustného uvolnění)
  • z hlediska kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodovat o uvolnění dítěte)
  • z hlediska administrativního (žádost o uvolnění dítěte)
 2. u nenadálé absence
  • podmínky a pravidla pro dokládání důvodů nepřítomnosti
 3. u neomluvené absence
  • řešení

Viz. Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy, MŠMT

Z pochopitelných důvodů není možné, ani žádoucí, aby legislativa řešila veškeré možnosti individuální dohody, které mohou v daných mezích nastat.

Na děti mladší, které nespadají do povinného předškolního vzdělávání, se začátek, rozsah ani další povinnosti nevztahují. Ředitel MŠ se zákonným zástupcem takového dítěte sepíše dohodu o docházce, na kterou se pravidla povinného předškolního vzdělávání nevztahují.

6 Co znamená "jiný" způsob plnění povinného předškolního vzdělávání?

 1. Individuální vzdělávání
 2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ - u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky.
 3. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (škola musí mít povolení MŠMT).

Prakticky u všech uvedených způsobů je třeba, aby danou skutečnost zákonný zástupce dítěte oznámil spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

"Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a." (§ 34a  zákona 561/2004 Sb.)

7 Mohu si svobodně zvolit pro své dítě formu IV v povinném předškolním vzdělávání pouze na základně svého přání, mám na ně "nárok"?

Zákonný zástupce může zvolit IV v ODŮVODNĚNÝCH případech, proto je zcela legitimní, že se Vás na důvody bude řešitel/ka školy dotazovat. Důvody jsou povinnou součástí oznámení. Vzhledem k tomu, že IV v předškolním vzdělávání bude "pouze" na základně oznámení, tak nepředpokládáme, že by nějaké důvody mohly vést k zamítnutí. Je třeba respektovat znění zákona a být na situaci jako rodič připraven.

"Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno." (§ 34b zákona 561/2014 Sb.)

"Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy, MŠMT)

ilustrační - dětská skládačka

8 Kdy musím MŠ oznámit svůj záměr vzdělávat dítě formou IV v povinném předškolním vzdělávání?

Pokud plánuji tuto formu vzdělávání již dopředu na převážnou část školního roku, tak je nutné učinit oznámení nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku. Pro školní rok 2017/2018 je to tedy nejpozději do 31. května 2017.

Odůvodněným případem je bezpochyby také např. obtížná dostupnost MŠ, pokud rodina žije např. na horských samotách, dlouhá poúrazová rekonvalescence, častý pobyt mimo trvalé bydliště např. z důvodu doprovázení otce rodiny za prací, ... Pochopitelně se takové důvody mohou vyskytnou i v průběhu školního roku a také tehdy je možné v "odůvodněných" případech ve škole oznámit plnění povinného předškolního vzdělávání jinou formou, nejdříve však ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli MŠ.

"Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání." (§ 34b zákona 561/2014 Sb.)

9 Jak má oznámení o IV vypadat?

Není dán jednotný formát oznámení, zákonem jsou stanoveny pouze povinné náležitosti:

Není dán jednotný formát oznámení, zákonem jsou stanoveny pouze povinné náležitosti:

 1. jméno, příjemní, rodné číslo a trvalé bydliště dítěte;
 2. období, ve kterém má být dítě individuálně vzdělávání;
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Doporučujeme doplnit základní identifikační údaje na zákonné zástupce dítěte, datum, podpis(y). Na vlastní zvážení necháme založení kopie uvedeného oznámení a také zajištění dokladu o převzetí oznámení ředitelem/ředitelkou školy v daném termínu.

Není nutné vyjádření ŠPZ.

Připravili jsme pro vás vzor - oznámení o individuálním vzdělávání.

vzor - oznámení o individuálním vzdělávání

"Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte." (§ 34b zákona 561/2014 Sb.) 

10 Jaké jsou podmínky pro IV v rámci povinného předškolního vzdělávání?

Ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Vše by mělo vycházet z RVP PV. Může se jednat o materiály pro děti předškolního věku, které má škola vypracované nebo jsou volně v prodeji apod.

Způsob, termíny ověření očekávaných výstupů (včetně náhradních termínů) stanoví školní řád dané MŠ.

Ověření musí proběhnout v období od 3. do 4. měsíce o začátku školního roku (tj. listopad nebo prosinec).

Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

"Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření." (34b zákona 561/2004 Sb.)

Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné (ve státní MŠ).

Výdaje spojené s IV hradí zákonní zástupci dítěte (v MŠ je povinné předškolní vzdělávání bezplatné) s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost MŠ.

"Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání." (34b zákona 561/2004 Sb.)

11 Jak bude ověřování vypadat, z čeho může MŠ vycházet?

Způsob ověřování závisí do jisté míry na jednotlivých MŠ, nicméně k ověření je nutné se dostavit ve stanovený termín a škola je povinna ověřit úroveň očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Dále by měla vyhodnotit, zda zákonný zástupce postupuje dle doporučení, která dostal před zahájením IV. MŠ plní také funkci diagnostickou, proto by měla být s dětmi vyhotovena i pedagogická diagnostika, na základě které by škola doporučila další postup a také třeba návštěvu ŠPZ.

Předškolní vzdělávání vychází z RVP PV. Každá škola si tvoří poté svůj ŠVP PV, který musí být rodičům k dispozici. Jedním z nástrojů, které sledují úroveň očekávaných výstupů jsou KOVy, které jsou volně ke stažení. Dále MŠ používají různé nástroje dle zaměření dané školy - Začít spolu, Zdravá mateřská škola, ... Jako pomůcka pro rodiče byl vytvořen materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který obsahuje přehled základních dovedností, které má mít dítě před vstupem do ZŠ.

"Škola ověří osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případě doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy, MŠMT)

ilustrační - voskovky

12 Může ředitel MŠ domácí předškolní vzdělávání mému dítěti ukončit?

Ano. Ředitel MŠ IV ukončí, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Jiné důvody k ukončení IV v rámci povinného předškolního vzdělávání zákon neuvádí. Odvolání se proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek, dítě by muselo zahájit pravidelnou docházky do MŠ od následujícího dne. Opětovně nelze již dítě individuálně vzdělávat (v předškolním vzdělávání).

"Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1." (34b zákona 561/2004 Sb.)

 

13 Jsou i jiné způsoby ukončení IV?

Ano. Na žádost zákonného zástupce dítěte a následnou realizací denní docházky nebo nástupem k povinné školní docházce. Pochopitelně se může stát, že odůvodněné důvody pro IV pominou a dítě bude nadále navštěvovat MŠ běžnou denní formou.

14 Hrozí mi nějaké sankce, pokud se s dítětem nedostavím k zápisu nebo bude zanedbávat povinné předškolní vzdělávání ?

Ano.

"Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek." (Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce, MŠMT)

Spádová škola obdrží v předstihu seznamy dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Úkolem ředitele je ověřit, zda zákonní zástupci tuto povinnost splnili a přihlásili dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Pokuta za nesplnění může být do výše 5.000,- Kč. Navrhované řešení je popsáno viz. Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zřizovatele, MŠMT.

15 Jaký je tedy postup při vyřizování povinného předškolního vzdělávání formou IV?

 1. Výběr školy
 2. Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání - termín a místo dle konkrétní MŠ
 3. Žádost o přijetí - formulář zpravidla dle konkrétní MŠ
 4. Oznámení o individuálním vzdělávání - do 31. května
 5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí - ředitel MŠ rozhoduje bezodkladně ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů (ve složitějších případech do 60 dnů)
 6. Informovat spádovou školu o přijetí dítěte do nespádové školy - pokud je to Váš případ, informovat by se měli ředitelé MŠ, nicméně můžete tak učinit pro jistotu s předstihem i sami

Viz. Informace o povinném předškolním vzdělávání vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí, MŠMT