Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Chvalšiny

29.03.2016 09:58Ředitel Základní školy a Mateřské školy Chvalšiny stanovil následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro příslušný školní rok překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí a maximálního počtu dvouletých dětí pro mateřskou školu


K předškolnímu vzdělávání na základě přijatých žádostí budou děti přijímány v tomto pořadí:


1.
  Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky


2.
  Děti ve věku od 4 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte ve správním území obce
  Chvalšiny


3.
  Děti ve věku od 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte ve správním území obce
  Chvalšiny


4.
  Děti ve věku od 4 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte mimo správní území obce
  Chvalšiny


5.
  Děti ve věku od 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte mimo správní území obce
  Chvalšiny


6.
  Děti mladší 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte ve správním území obce

 Chvalšiny


7.
  Děti mladší 3 let podle data narození s místem trvalého pobytu dítěte mimo správní území obce

  Chvalšiny


Pro stanovení věku dítěte je rozhodující věk k 1. 9. příslušného školního roku, od kterého je dítě k předškolnímu vzdělávání přijímáno. Vždy má přednost starší dítě před mladším.


a)
  Přednostně jsou na základě příslušné kapacity MŠ přijímány k předškolnímu vzdělávání
  děti s celodenní docházkou do MŠ.

b)
  O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného
  vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě  registrujícího praktického lékaře pro děti a     dorost.

c)
  Důležité pro přijetí dítěte mladšího tří let věku k pravidelné docházce do MŠ
  bude jeho schopnost přizpůsobit se podmínkám MŠ, která může býtpo zvážení okolností prověřena   stanovenou zkušení dobou pobytu v délce 3 měsíců. Přijetí podle kritéria 6. a 7. je do celkového počtu 8 dětí mladších tří let podle data narození. Toto kritérium jsme povinni zajistit z důvodu zajištění psychohygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví, výchovy a vzdělávání dětí navštěvujících Mateřskou školu.


§ 34 odst. 1 školského zákona - předškolní vzděl. se organizuje pro děti
  ve věku zpravidla od tří let ...


§ 33 školského zákona - povinnosti zajištění předškolní výchovy
  a vzdělávání v MŠ ...


vyhláška 398/2009 Sb. - děti do věku 3 let spadají do skupiny
  osob s omezenou schopností pohybu ...


Ve Chvalšinách 1. 3. 2016                                                                             Mgr. Holba Petr

                                                                                                                        ředitel školy